Základní práva a povinnosti z nájmu bytu

Základní práva a povinnosti z nájmu bytu

Některá práva a povinnosti nájemce bytu a pronajímatele bytu upravuje podpůrně přímo zákon, jiná práva a povinnosti nájemce a pronajímatele zákon přímo neupravuje, a tak jsou ponechána na vzájemné smluvní dohodě mezi nájemcem a pronajímatelem. Nájemce bytu a pronajímatel si jako jiní účastníci občanskoprávních vztahů dokonce mohou vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou odchylně od zákona, jestliže to zákon výslovně nezakazuje a jestliže z povahy ustanovení zákona nevyplývá, že se od něj nelze odchýlit. Odchýlit se mimo jiné nelze právě od mnohých ustanovení na ochranu nájemce bytu.
Zákon přímo říká, že pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu.

V nájemní smlouvě však lze dohodnout, že pronajímatel předá nájemci byt ve stavu nezpůsobilém pro řádné užívání, pokud se nájemce s pronajímatelem dohodnul, že provede úpravy předávaného bytu. Současně se pronajímatel a nájemce dohodnou o vzájemném vymezení práv a povinností.

Dále je třeba poznamenat, že podle zákona nájemce bytu a osoby, které žijí s nájemcem ve společné domácnosti, mají vedle práva užívat byt i právo užívat společné prostory a zařízení domu a požívat plnění, jejichž poskytování je s užíváním bytu spojeno. Může se jednat například o prádelnu, výtahy nebo půdní prostory. Vše je samozřejmě třeba užívat řádně.

POZOR! Nájemce je povinen písemně oznámit pronajímateli veškeré změny v počtu osob, které s ním žijí v bytě, a to do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. V písemném oznámení nájemce uvede jména, příjmení, data narození a státní příslušnost těchto osob. Nesplnění této povinnosti ani do jednoho měsíce se považuje za hrubé porušení povinností pro účely výpovědi z nájmu bytu!

Nájemci jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv!

Nájemce je dále povinen po předchozí písemné výzvě umožnit pronajímateli nebo jím pověřené osobě, aby provedl instalaci a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody i odpočet naměřených hodnot. Stejně je povinen umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří pronajímateli. Pronajímatel je rovněž oprávněn požadovat přístup do bytu za účelem kontroly, zda nájemce užívá byt řádným způsobem.

I přes podpůrnou zákonnou úpravu vzájemných práv a povinností nájemce a pronajímatele je vždy dobré pečlivě dbát na co nejjasnější a nejpřesnější úpravu těchto práv a povinností v písemné nájemní smlouvě!

Informace

Copyright © 2014 - 2021 Jaknakupovat.cz